Rehabilitacija starih

Rehabilitacija starih

Starenje predstavlja složeni biološki proces, tokom kog dolazi do promjene u sastavu i fiziološkim funkcijama organizma.

Staru populaciju možemo podijeliti u 3 grupe:

Starije osobe (60 – 75 godine),

Stare osobe ( 75 – 90 godine),

Veoma stare ( preko 90 godine).

Tehnike koje se koriste u liječenju zavise od psiho-fizičkog stanja pacijenta, kao i težine bolesti. Mi se shodno stanju pacijenta, orjentišemo i poklanjamo pažnju uspostavljanju i nadoknadi oštećenih funkcija, kao i očuvanju ukupnog zdravlja ili poboljšanju trenutnog stanja. Rehabilitacija starih se zasniva se na kombinaciji fizikalnih agenasa, kineziterapije, elektro i radne terapije.

Treće doba je zbog svojih odlika praćeno pojavom kardiovaskularnih oboljenja, diabetes melitusa, kao i osteoporoze koja je najčešći razlog preloma kostiju i to najčešće zgloba kuka, ručnog zglobai kičme, Parkisonove bolesti, artroze (zgloba kuka i koljena), reumatskih oboljenja i drugih patološka stanja.

Cilj fizioterapije u ovoj oblasti je da osposobi pacijenta za svakodnevno funkcionisanje i aktivnosti dnevnog života.

Naš tim će u ovoj oblasti djelovati na terenu stoga ćemo biti na raspolaganju u punom kapacitetu a sve u cilju lakšeg sprovođenja terapijskih procedura za teško pokretne pacijente.